fbpx
โรค หลอดเลือดสมองตีบตัน - Ischemic stroke

โรค หลอดเลือดสมองตีบตัน (Stroke)

โรคหลอดเลือดสมองตีบตัน คืออะไร?

         โรคหลอดเลือดสมอง หรือ Stroke คือ ภาวะสมองขาดเลือดที่เกิดจากหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันหรือมีเลือดออกในสมอง หรืออาการเส้นเลือดในสมองตีบ ทำให้เลือดไม่สามารถไปเลี้ยงสมองได้ ทำให้เซลล์สมองขาดออกซิเจน ส่งผลให้สมองตาย ผู้ป่วยจำเป็นต้องพบแพทย์ทันที การรักษาอย่างรีบด่วนเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะช่วยลดความรุนแรงจากภาวะสมองตาย และรวมถึงลดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ และยังป้องกันความพิการและทุพพลภาพที่จะเกิดขึ้น

โรคหลอดเลือดสมองมี 3 ประเภท

 1. หลอดเลือดlสมองตีบหรืออุดตัน (Ischemic stroke)
 2. หลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic stroke)
 3. มีอาการของภาวะสมองขาดเลือดชั่วขณะ (Transient Ischemic Attack) นำมาก่อน(ในผู้ป่วยบางราย)

ภาวะสมองขาดเลือดชั่วขณะ (TIA) คืออาการโรคหลอดเลือดสมอง แต่อาการเป็นไม่นาน (น้อยกว่า 24 ชั่วโมง) แล้วอาการดีขึ้นได้เอง สาเหตุของ TIA เกิดจากสมองมีเลือดไปเลี้ยงไม่พอเป็นระยะเวลาชั่วคราว ส่วนใหญ่จะมีอาการ 5-15 นาที แล้วอาการดีขึ้นเอง

อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยควรทำการพบแพทย์ทันทีเพื่อทำการตรวจแยกระหว่างโรคหลอดเลือดสมอง และภาวะสมองขาดเลือดชั่วขณะ

หลอดเลือดสองตีบตัน - Ischemic stroke

สาเหตุการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง

 • ความดันโลหิตสูง
 • โรคหัวใจ
 • โรคอ้วน
 • โรคเบาหวาน
 • โรคไขมันในเลือดสูง
 • การสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • ขาดการออกกำลังกาย
 • ภาวะเครียด

อาการของโรคหลอดเลือดสมอง

 • ขา หรืออ่อนแรงที่ใบหน้า สูญเสียความสามารถในการควบคุมใบหน้า ทำให้มุมปากตก ปากเบี้ยว
 • ชา อ่อนแรงที่ระยางค์แขน-ขา ซีกใดซีกหนึ่ง อย่างฉับพลัน สูญเสียความสามารถในการเดิน ไม่สามารถทรงตัวได้
 • มีอาการสับสน สูญเสียความสามารถในการพูด นึกคำไม่ออก
 • มีปัญหาด้านการมองเห็น เช่น เห็นภาพซ้อน เห็นภาพไม่ชัด
 • ปวดศีรษะรุนแรง

เมื่อคาดว่ากำลังเผชิญกับภาวะโรคหลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยและญาติควรยึดหลักปฏิบัติ “FAST” ดังต่อไปนี้

 • F – Face : สังเกตใบหน้าขณะยิ้ม ว่ามีอาการมุมปากตก หรือ ปากเบี้ยวขณะยิ้มหรือไม่
 • A – Arms :  สังเกตความสามารถในการยกแขนทั้งสองข้าง ว่าสามารถยกได้ความสูงเท่ากัน หรือมีแขนข้างใดข้างหนึ่งตก ไม่มีแรงยกแขนหรือไม่
 • S – Speech : ถามคำถามง่ายๆที่คาดว่าผู้ป่วยน่าจะตอบได้ ฟังการพูดของผู้ป่วยว่าสามาถพูดได้ชัด หรือสับสนในการตอบคำถามหรือไม่
 • T – Time : หากเกิดอาการดังกล่าว ควรพบแพทย์ทันที
วิธีตรวจสอบ อาการ หลอดเลือดสมองตีบตัน

ปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยง

 • ภาวะความดันโลหิตสูงที่ไม่สามารถควบคุมได้
 • การได้รับการรักษาด้วยยาต้านการแข็งตัวของเลือด (anticoagulant) ที่มากเกินความจำเป็น
 • โรคหลอดเลือดสมองโป่งพอง (cerebral aneurysm or arteriovenous malformation)
 • มีประวัติการได้รับบาดเจ็บ อุบัติเหตุ
 • มีโปรตีนสะสมผิดปกติในผนังหลอดเลือด (cerebral amyloidosis)
 • ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับพฤติกรรมการใช้ชีวิต
  • โรคอ้วน ทานอาหารที่มีไขมันมาก และมีปริมาณโซเดียมสูง เช่นอาหารที่มีรสเค็ม อาหารสำเร็จรูป อาหารแปรรูป
  • สูบบุหรี่หรือได้รับควันบุหรี่ต่อเนื่อง
  • ดื่มสุรา
  • ใช้สารเสพติด

โรคประจำตัวและความผิดปกติของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง

 • ภาวะความดันโลหิตสูง
 • ไขมันคลอเรสเตอรอลสูง (LDLสูง)
 • โรคเบาหวาน
 • ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
 • โรคหัวใจ เช่น ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิด atrial fibrillation, ภาวะหัวใจล้มเหลว โรคลิ้นหัวใจติดเชื้อ (infective endocarditis)
 • โรคหลอดเลือดแดงที่คอตีบ (severe carotid or vertebral stenosis)
 • ภาวะเลือดแดงหรือเกล็ดเลือดผิดปกติ (Polycythemia vera or Essential thrombocytosis)
 • ภาวะการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ (Thrombophilia)
 • โรคหลอดเลือดผิดปกติแต่กำเนิด เช่น โรค Moyamoya, Cerebral autosomal dominant and subcortical leukoencephalopathy (CADASIL)
 • มีการเซาะตัวของผนังหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง (carotid or vertebral artery dissection)

ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง

 • อายุ — ผู้สูงวัยอายุ 55 หรือมากกว่า มีโอกาสเสี่ยงสูงกว่าในการเกิดโรค มากกว่าคนหนุ่มสาว
 • เชื้อชาติ— กลุ่มคนชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันมีความเสี่ยงสูงกว่าในการเป็นโรคหลอดเลือดสมองมากกว่าเชื้อชาติอื่น ๆ
 • เพศ — เพศชายมีความเสี่ยงสูงมากกว่าเพศหญิงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง แต่เพศหญิงมักจะเป็นโรคหลอดเลือดสมองเมื่ออายุมากขึ้น และพบว่ามีอัตราการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองกับเพศหญิงมากกว่าเพศชาย
 • คนในครอบครัวมีประวัติเป็นโรคหลอดเลือดสมอง
 • การใช้ฮอร์โมน —การใช้ยาคุมกำเนิดหรือการใช้ฮอร์โมนบำบัด ที่มีส่วนประกอบของฮอร์โมนเอสโตรเจน จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
ปัจจัยเพิ่มความเสี่ยง หลอดเลือดสมองตีบตัน

วันนี้เราทุกคนสามารถดูเเลสุขภาพ เพื่อป้องกันไม่ให้เจ็บป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองตีบตัน เเละรู้ก่อนรักษาทัน  ด้วยการตรวจเช็คสุขภาพสม่ำเสมอ อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี  โดยการตรวจเลือด/ตรวจสุขภาพ

โปรเเกรมตรวจภาวะเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจเเละสมองตีบตัน  (รายละเอียดโปรเเกรม)

แชร์บทความนี้ :

สอบถามรายละเอียด หรือ นัดหมายการตรวจ ได้ที่

ทีแอลซี อุดร แลบเซ็นเตอร์ (สาขา อุดรธานี)

ขอนแก่น ทีแอลซี แลบเซ็นเตอร์ (สาขา ขอนแก่น)

โกลบอล ทีแอลซี ยูดี เมดิคอลแลบ (สาขา กรุงเทพฯ)

You cannot copy content of this page