fbpx

บทความทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง

ฮอร์โมน - Hormone

ไม่ต้องว้าวุ่น แค่รักษาสมดุล ฮอร์โมน

ฮอร์โมน (Hormone) เป็นสารเคมีที่กลุ่มเซลล์ในต่อมไร้ท่อ (Endrocrine grand) สร้างขึ้น แล้วส่งไปตามกระแสเลือด ไหลเวียนไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย มีหลายชนิด แต่ละชนิด…

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
ตรวจระดับ ฮอร์โมน และ วิตามิน

ตรวจสมดุลของ ฮอร์โมน และ วิตามิน

เหมาะสำหรับ คนที่ต้องการตรวจเช็คระดับ ฮอร์โมน วิตามิน ในร่างกาย เพื่อวางแผน และ ปรับสมดุลร่างกาย ให้มีความพร้อมในการใช้ชีวิตทุกๆด้าน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
ฮอร์โมน - Hormone

ไม่ต้องว้าวุ่น แค่รักษาสมดุล ฮอร์โมน

ฮอร์โมน (Hormone) เป็นสารเคมีที่กลุ่มเซลล์ในต่อมไร้ท่อ (Endrocrine grand) สร้างขึ้น แล้วส่งไปตามกระแสเลือด ไหลเวียนไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย มีหลายชนิด แต่ละชนิด…

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
ตรวจระดับ ฮอร์โมน และ วิตามิน

ตรวจสมดุลของ ฮอร์โมน และ วิตามิน

เหมาะสำหรับ คนที่ต้องการตรวจเช็คระดับ ฮอร์โมน วิตามิน ในร่างกาย เพื่อวางแผน และ ปรับสมดุลร่างกาย ให้มีความพร้อมในการใช้ชีวิตทุกๆด้าน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

You cannot copy content of this page